112 sendelinge vertel van hul ervarings en gevoelens tydens hulle jare in Transkei

MediapakketButton KoopButton

Kruisgesante oorkant die Kei

In Kruisgesante oorkant die Kei vertel 112 stemme, elk in hulle unieke taal en styl, die storie van sendelinge van die NG Kerk in Transkei. Hulle belewenisse is lappies met verskillende patrone, teksture en kleure wat uiteindelik ’n bont lappieskombers vorm. Dié lappieskombers vertel van unieke geestelike ervarings, nuwe insigte, teleurstellings, krisisse en betekenisvolle momente. Ons het selfs ’n klompie foto’s bygevoeg.

Dalk is dit waar dat hierdie boek “an uneasy story” vertel. Tog, watter wonderlike voorreg was dit om deel van hierdie ongemaklike storie te kon wees! Dit gaan hier nie net oor ’n nostalgiese terugblik op die verlede nie; die doel is eerder om lesers terug te voer om met dankbaarheid na te dink oor hulle aandeel aan die bitter-soet verhaal van God se werk in Transkei. Dit sal ’n bonus wees as dit ’n nuwe geslag inspireer om op ander maniere, in ander tye en op ander plekke deel van God se genadewerk in hierdie wêreld te word. Ons roeping bly immers altyd van krag.

Rituele roetemerkers vir die drumpels van die lewe

MediapakketButtonKoopButton

Van voor die wieg tot na die graf

Van voor die wieg tot na die graf is ʼn boek wat baie leraars en gelowiges sal help om opnuut na te dink oor liturgie en rites – oor alles wat ons in die Naam van die Vader, die Seun en die Gees sê en doen.

In baie Protestantse Kerke word die rituele kant van geloof en geloofsbegeleiding reeds baie eeue lank erg verwaarloos. Daar word gou gepraat van leë rites en van vormgodsdiens. Daarmee word amper alle rituele – soms selfs die sakramente – verdag gemaak.

Hoewel ’n mens verstaan waar dit vandaan kom, sou ons met reg kon verwag dat ons vroeër al ’n goeie balans tussen woord en sakrament (en ook woord en liturgie) sou kry.

Gelukkig lyk dit of die tyd vir ’n billike herevaluering nou naderkom. Ons oë gaan oop vir die belangrikheid van sakramente en rituele. Ons besef ons het die sakramente, liturgiese handelinge en rites nodig – weekliks, selfs daagliks – maar soveel te meer in tye van onsekerheid en oorgang soos ons dit nou al so lank in Suid-Afrika beleef. Sonder hierdie rituele en rites verarm ons gemeentes en bedienings.

Met hierdie boek laat Cas Wepener ons opnuut nadink oor die heilige handelinge en aksies van die kerk waardeur die Here – gewoonlik in kombinasie met die Woord – ons wil leer om te glo, te hoop en lief te hê. Hy gee praktiese voorbeelde van wat ons kan doen, asook voorstelle vir liturgieë wat in gemeentes gebruik kan word.

Verander en word ʼn teken van God se nuwe wêreld

MediapakketButtonKoopButton

Prente van die koninkryk

Jesus se gelykenisse oor God se nuwe wêreld

Iemand het gesê ’n gelykenis is soos ’n grap. As jy dit eers moet verduidelik, is dit nie meer ’n grap nie. Só werk ’n gelykenis ook. Dit skep ’n beeld wat jy moet snap, en waarop jy moet reageer: met skok, verontwaardiging, verbasing… Jy kan nie neutraal bly of afgetrokke daarna luister en tog die boodskap verstaan wat dit wil oordra nie.

In hierdie Bybelstudie met ses ontmoetings lei Jaco Thom individue en kleingroepe deur Jesus se gelykenisse oor God se koninkryk, sy nuwe wêreld. Hierdie gelykenisse wil nie (net) ons insig in God se nuwe wêreld verander nie, maar ons hele lewe. Ons kan nie in die spieël van die gelykenisse kyk, die nuwe werklikheid van die koninkryk raaksien en dan maar net omdraai, wegstap en dieselfde bly nie. Ons moet met ons lewe daarop antwoord.

Prente van die koninkryk roep jou op om jou lewe te verander sodat jy hoe langer hoe meer ’n teken van God se nuwe wêreld sal wees.

Die Emmausgangers se ontmoeting met Jesus

MediapakketButtonKoopButton

In Christus saam op pad

’n 8-weke-saamreisgids vir groepe

Tydens ʼn vergadering van die NG Kerk in KwaZulu-Natal se Visionêre Leierspan-vergadering het die Emmausgangers-verhaal homself eenvoudig vir die groep kom aanbied. Hulle het ontdek dat dié verhaal ʼn rykdom begeleidende inhoud vir hulle as span bevat.

Elke lid van die leierspan het ʼn eie studie van hierdie Skrifgedeelte gedoen en ʼn eie tema daarin gevind. Hulle het uiteindelik verwonderd gestaan voor die rykdom wat uit hierdie bekende verhaal na vore gekom het. Dit is hierdie rykdom wat in dié saamreisgids neerslag gevind het.

Hierdie boek sal enige kleingroep en individu verwonderd laat staan voor die rykdom wat in die verhaal van die Emmausgangers opgesluit is. Deur saam te soek na die krag en die wil van God en deur mekaar vas te hou, sal lesers ʼn nuwe opgewondenheid oor hulle bediening ervaar en besef dat ook húlle gestuur word.

Omvattende Bybelstudie vir Koninkrykstyd

MediapakketButtonKoopButton

Wonderwêreld

Jesus se woorde in Matteus oor die koninkryk van God

In Wonderwêreld kyk die skrywers in die loop van vier weke na gedeeltes in Matteus waar Jesus oor die koninkryk van God praat. Hulle sluit hierby in:

  • Jesus se Bergpreek (Matt 5 – 7) – en noem dit Wonderlewe.
  • Jesus se gelykenisse (Matt 13) – en noem dit Wonderbeelde.
  • Kinders deur Jesus se oë (Matt 18 – 19) – en noem dit Wonderkinders.
  • Die profetiese rede (Matt 24 – 25) – en noem dit Wondertoekoms.

In elke studie deel hulle die uniekheid van God se koninkryk, wat anders is asalle ander ryke, met ons. Hulle neem ons op ’n reis van bekering en verwondering wat ons dieper inlei in die wonderwêreld wat in Jesus naby aan ons gekom het.

Die skrywers is vier kollegas uit drie buurgemeentes in Durbanville. Hulle het besef die koninkrykstema skep vir hulle ruimte om betekenisvol en gelowig oor verskillende gemeenskapskwessies te dink en te praat. Die uitvloeisel hiervan is Wonderwêreld.

Nuwe boek uit die pen van Jaap Durand

MediapakketButtonKoopButton

Jaap Durand praat oor eenheid, versoening en geregtigheid

Al is Jaap Durand ’n skrywer en spreker met ’n groot getal publikasies agter sy naam, is dié versamelingbundel uniek in opset en inhoud. Sy kinders het voorgestel dat so ʼn bundel saamgestel word om saam te val met sy 80ste verjaardag in 2014.

Soos die boektitel suggereer, weerspieël hierdie bundel temas wat Jaap Durand vir meer as 40 jaar passievol bedink en nagestreef het: die eenheid van die kerk, versoening tussen mense en dat geregtigheid sal geskied. Dit is dan ook die temas wat in die Belydenis van Belhar ’n sleutelrol speel.

Hoewel dié bundel temas direk en indirek met die Belydenis van Belhar verband hou, word dit nie daardeur omlyn of beperk nie. Die bundelopset is veel wyer. Dit kan gelees word in terme van ’n oorkoepelende nadenke oor die rol van geloof in ons daaglikse lewe, die wese en roeping van die kerk – en uiteraard, óók oor die vraag na eenheid, versoening en geregtigheid.

Durand se skryfstyl word gekenmerk deur weerlose eerlikheid, humor, vlymskerp standpuntstelling, fyn onderskeiding en opregtheid.

Die nuwe droom oor die kerk

MediapakketButtonKoopButton

Gestuur

 Kerk-wees tussen gister en môre

Gestuur vertel die storie van die nuwe droom oor die kerk.

Voor die Algemene Sinode van 2013 het die NG Kerk besef daar is op baie plekke in die wêreld, ook in die kerk, lewendige gesprekke oor geloof en die kerk aan die gang. Hulle het toe die vars en nuwe gedagtes uit dié gesprekke in ’n beleidsdokument saamgevat sodat ons saam nuwe, verbeeldingryke moontlikhede vir die toekoms van die kerk kan ontdek.

Gestuur vertaal die woorde van hierdie beleidsdokument in ’n eenvoudige manifes wat in alledaagse terme verduidelik hoe die kerk kán werk. Die boek nooi jou uit om saam te dink en saam te onderskei sodat ’n totaal nuwe beweging oor ons as gelowiges kan spoel.

Nuwe Bybelstudie uit die pen van Jaco Thom

MediapakketButton KoopButton

Leer uit die voorbeeld van Daniël en sy vriende

Daniël

ʼn 11-weke-studie vir kleingroepe

Wie ken nie die verhale van Daniël en sy drie vriende, van die brandende oond, die enorme standbeeld en die leeukuil nie? En wie kan die geheimsinnige skrif teen die muur vergeet?

Die boek Daniël is egter nie net vol onvergeetlike heldedade nie. Dit is geskryf om gelowiges aan te spoor om in moeilike tye op God te bly hoop. Daarom vleg daar een element soos ’n goue draad deur al hierdie verhale: Daniël en sy drie vriende se onwrikbare vertroue op God.

Ons leef in ’n tyd waarin dit nie meer in is om te staan by wat jy glo nie en om kompromieë aan te gaan. Wanneer jy die boek Daniël lees, besef jy egter: Geen kompromieë met die wêreld is vir gelowiges moontlik nie. Dit is ook nie nodig nie, want die God van Daniël is vandag steeds in beheer van die lewe van dié wat in alle omstandighede aan Hom getrou bly.

Jaco Thom is predikant van die NG gemeente Toringkerk in die Paarl, waar hy verantwoordelik is vir die kleingroepbediening van die gemeente. Hy is getroud met Elmien, ’n orrelis en musiekonderwyser. Hulle het drie dogters. Jaco het al verskeie Bybelstudieboeke die lig laat sien, en skryf verder veral Bybelse romans.

Focusing together on a true humane life for all

PressKitButtonBuyButton

Cries for a humane life

 Reflections on the Lord’s Prayer

Nico Koopman

Karl Barth said when we fold our hands in prayer to say the Lord’s Prayer we start the protest against the chaos of this world. And we voice this protest in communion with the Holy Spirit, the Spirit of Pentecost.

In Cries for a humane life Nico Koopman leads us towards the lasting Season of Human Dignity, currently a main focus of various faith communities in South Africa. He shows us how to purposefully reflect, pray and seek together a truly humane life, because this is God’s good will for all of us.

Praying the Lord’s Prayer is crying out to God for a dignified human life for all. It is a plea for justice for all, including the whole of nature. It is a plea to the living God for a life of freedom for all. It is an appeal to God’s Spirit, the Spirit of Pentecost, to actualise and fulfil a humane life for all.

Pray and work and wait upon the Lord with us …

AUTHOR

Nico Koopman is Dean of the Faculty of Theology, Director of the Beyers Naudé Centre for Public Theology, and professor of Systematic Theology at Stellenbosch University. He is also an ordained pastor of the Uniting Reformed Church in Southern Africa. His research focuses on the public contents, the public rationality and the public significance of Christian faith.

Drie boeke in ʼn reeks oor die waarde en betekenis van die doop vir gelowiges

 MediapakketButtonKoopButton

Ontvang wat vir jou gegee is

Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

Die doop is ʼn wonderlike en unieke gawe wat die Here aan sy kerk gegee het

  • om ons te help om die evangelie te verstaan,
  • om ons in ons geloof vas te maak, en
  • om ons vir ons navolging van Christus op te bou.

Die doop is net te belangrik om nié daaroor te praat nie. Maar in plaas daarvan om oor die wanneer en die hoe van die doop te praat, kan ons die gesprekke positief draai deur te praat oor hoekom die doop ingestel is. ʼn Gesprek oor die betekenis en waarde van die doop vir gelowiges sal ons baie nader aan mekaar kan bring, en dit is waarmee hierdie boek mense wil help.

ʼn Deel van die storie agter hierdie boek is ʼn merkwaardige dokument wat in 1983 verskyn het – Baptism, Eucharist and Ministry. Dit verduidelik die betekenis en waarde (die hoekom) van die doop waaroor honderde kerke in die hele wêreld saamstem. Aan die hand van die Bybel wys die dokument ons op die vyf duidelike gawes wat ons by die doop ontvang.

Saam met hierdie vyf gawes van die doop, gee die skrywers ook agtergrondinligting oor die doop en riglyne vir die praktiese bediening van die doop in gemeentes, en deel gedagtes oor die regmatige plek van die doop (en die nagmaal) in die erediens.

Gaan saam met twee aanvullende boeke vir gemeentes en groepe:

  • Ontvang wat vir jou gegee is: 40-dae-program
  • Ontvang wat vir jou gegee is: kleingroepgids, geskryf deur Tinus van Zyl.

SKRYWERS

Coenie Burger is ʼn bekende teoloog en het reeds verskeie boeke geskryf. Tans is hy by Communitas verantwoordelik vir die Voortgesette Bedieningsontwikkeling van leraars in die Wes-Kaap en direkteur van Ekklesia, ʼn ekumeniese sentrum aan die US vir leierskapsontwikkeling en gemeentedienste.

Andries Cilliers is predikant in die NG gemeente Sonstraal, Durbanville. Hy is ʼn gewilde prediker en ervare skrywer.

1 6 7 8